Termeni si conditii

TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE A PRODUSELOR SI SERVICIILOR S.A.S GRUP SRL

(Versiune actualizata la data de 25.04.2019)

Va multumim ca folositi produsele si serviciile furnizate de compania S.A.S GRUP SRL!

Prin descarcarea, instalarea sau utilizarea software-ului sau produselor furnizate de S.A.S GRUP SRL sau a oricarei parti din acestea,

sunteti de acord cu urmatorii termeni si conditii generale („T.C.G”).

1. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. Societatea S.A.S. GRUP S.R.L. ( “SAS”) va furnizeaza Serviciile ( “Serviciile”) descrise mai jos in baza acestor Termeni si Conditii Generale („T.C.G. “) in care „Beneficiar“ inseamna persoana juridica/fizica/institutia ce foloseste Serviciile iar  Societatea S.A.S. GRUP S.R.L.  are calitatea de “Furnizor” si inseamna persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, avand C.U.I.: RO 15105501, inregistrata la RC cu nr. J40/13575/2002, cu sediul social in Bd. Ghencea , nr. 43B, Ghencea Business Center - Etaj 5, Sector 6, Bucuresti, e-mail: office@alarma.ro, nr.tel:+4 0214110112.

2. ACCEPTAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR GENERALE

2.1. Folosind Serviciile oferite de catre SAS in calitate de Furnizor acceptati sa respectati Termenii si Conditiile Generale prezente. Prezentul TCG este aplicabil si valabil si in cazul achizitiilor realizate prin internet/online de pe www.sasgrup.ro.

2.2. SAS nu isi asuma raspunderea pentru serviciile pe care nu le furnizeaza. Va recomandam sa consultati de fiecare data termenii si conditiile aplicabile fiecarui serviciu pe care il utilizati, in special atunci cand va inregistrati in vederea folosirii unui serviciu.

2.3. Termenii si Conditiile Generale reprezinta un contract obligatoriu din punct de vedere juridic incheiat intre dumneavoastra si SAS in legatura cu folosirea de catre dumneavoastra a Serviciilor SAS. Aveti obligatia de a consulta varianta actualizata a T.C .G., neputand invoca necunoasterea acesteia. (Varianta actualizata a acestor Termeni si Conditii este disponibila online pe www.sasgrup.ro).

2.4. SAS poate denunta in mod unilateral Contractul in cazul in care constata incalcarea TCG, cu o Notificare trimisa Beneficiarului pe cale electronica, la adresa (inclusiv adresa de e-mail) indicata in Contract sau comunicata ulterior de catre Beneficiar, in termen de 15 zile de la constatarea incalcarii. Data rezilierii Contractului este data primirii confirmarii ca Notificarea a fost livrata, conform sectiunii “Notificari”.

3. SERVICIILE SAS

3.1. SAS furnizeaza 3 (trei) tipuri de produse si servicii, denumite generic “Servicii”:

3.1.1. Dispozitive hardware: Echipament de monitorizare de la distanta si optional mai multe accesorii hardware disponibile p e magazinul online sau in oferta SAS.Echipamentele de monitorizare nu vor functiona in alte platforme web.

3.1.2. Servicii de instalare Echipament de monitorizare pe Activele Beneficiarului ce vor fi monitorizate.

3.1.3. Servicii software, materializate printr-o licenta software pentru fiecare activ monitorizat, licenta prin care se permite accesul si se pot procesa datele transmise de dispozitivele hardware catre serverele SAS. Beneficiarul poate accesa serverele SAS si poate procesa datele printr-o interfata software pusa la dispozitie de SAS, pe baza de nume utilizator si parola.

3.2. Partile inteleg si accepta ca, pentru furnizarea Serviciilor, SAS  va utiliza echipamentele proprii cu exceptia cazului cand, prin

Contract, partile convin altfel. Toate echipamentele proprietate a Furnizorului, necesare folosirii Serviciilor de catre Bene ficiar, care vor fi date spre folosinta acestuia din urma vor face obiectul unor contracte de vanzare, comodat, inchiriere sau se vor transmite pe baza de proces verbal de predare primire, dupa cum Furnizorul va considera necesar.

3.3. Pentru a folosi Serviciile SAS Beneficiarul trebuie sa isi procure intregul echipament necesar pentru conectarea la un browser web (PC, tableta, smartphone etc.) si conexiunile la reteaua de Internet necesare, pe cheltuiala sa.

4. SEMNAREA CONTRACTULUI. COMANDA. DURATA MINIMA A CONTRACTULUI. TERMEN DE LIVRARE

4.1. Intre SAS si Beneficiar se va semna un Contract de furnizare ”servicii”. In cazul achizitiei de produse si/sau servicii online prin magazinul online al SAS, Comanda (“Comanda”) efectuata pe cale electronica de catre Beneficiar pe orice site web apartinand SAS constituie Contract. Beneficiarul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care SAS isi deruleaza operatiunile.

4.2. Beneficiarul va completa formularul Comanda online, prin magazinul online al SAS, cu datele solicitate in campurile obligatorii, acestea constituind elementele de identificare a Beneficiarului conform prevederilor art.8/1 din Legea nr.31/1990 a societatilor.

4.3. In cazul preexistentei unui contract scris de furnizare de servicii intre SAS si Beneficiar, iar Beneficiarul solicita suplimentarea sau diminuarea partiala sau totala a serviciilor, acesta trimite catre SAS o Comanda ferma, semnata si stampilata. Beneficiarul poate solicita in mod expres, in situatii rezonabile, incheierea unui Act aditional la Contractul existent. Semnatura aplicata de catre Beneficiar pe formularul Comanda, inclusiv pe cale electronica prin magazinul online al SAS, angajeaza raspunderea totala a acestuia asupra Comenzii efectuate si acceptarea termenilor Comenzii.

4.4. Urmatoarele operatiuni se pot efectua pe baza de comanda scrisa de catre Beneficiar, confirmata si acceptata de catre

Furnizor, in baza formularului standard de Comanda semnat de catre Beneficiar , parte integranta din contract:

−    Suplimentare echipamente GPS;

−    Reactivare licenta;

−    Suspendare temporara licenta;

−    Suspendare definitiva licenta;

−    Achizitia de dispozitive optionale si/sau accesorii.

Cu exceptia prevederilor prezentului articol, orice  alte modificari contractuale se vor realiza numai pe baza de act aditional, semnat si acceptat de ambele parti si trimis pe cale electronica (e-mail, fax), intrarea in vigoare producandu-se la data comunicarii ultimei semnaturi.

4.5. La cererea expresa a uneia dintre parti, toate  exemplarele originale ale documentelor semnate si stampilate de catre parti se vor comunica de catre fiecare parte catre cealalta printr-un operator de servicii postale sau curierat cu confirmare de primire cu respectarea prevederilor art.11.

4.6. Comanda se considera finalizata atunci cand exista o confirmare electronica (e-mail) din partea SAS catre Beneficiar care are atasata Comanda in forma in care a fost formulata de catre Beneficiar. SAS nu considera in nici un moment o Comanda neconfirmata ca avand valoarea unui Contract. Daca SAS confirma Comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii.

4.7. Serviciile cuprinse in Comanda pot fi modificate sau retrase de catre SAS cu o Notificare catre Beneficiar inainte de confirmarea

Comenzii. Daca Beneficiarul accepta modificarile, aceasta acceptare va fi considerata o noua Comanda din partea Beneficiarului. Comanda devine obligatorie pentru SAS din momentul acceptarii acesteia in mod expres conform art. 4.4. si 4.5.

4.8. Termenii si Conditiile Generale vor sta la baza Contractului. Clauzele din Contract se vor aplica cu prioritate fata de TCG in cazul in care exista contradictii intre prevederile acestora.

4.9. Valoarea Contractului va fi stabilita prin contract, prin completarea formularului Comanda anexat Contractului sau prin comanda online de catre Beneficiar a produselor si serviciilor solicitate conform preturilor si conditiilor afisate pe magazinul online.

4.10. Durata Contractului este de 12 luni si se prelungeste succesiv pe perioade egale, daca partile nu-si notifica in scris prin oficiul de posta cu confirmare de primire sau pe calea Notificarii electronice conform sectiunii “Notificari” de mai jos, intentia de a nu mai prelungi Contractul, cu cel putin 30 zile inainte de expirare.

4.11. SAS va efectua livrarea echipamentelor catre Beneficiar in termen de maxim 30 de zile de la incasarea sumei conform

Contractului.

5. PRETURILE APLICABILE SERVICIILOR SAS. MODALITATEA DE PLATA. PENALITATI

5.1. SAS va furniza Beneficiarului produse si Servicii la preturile prevazute in Contract sau in Comanda confirmata de catre SAS

care constituie parte integranta din Contract.

5.2. Beneficiarul declara ca a fost informat inainte de a incheia Contractul despre contravaloarea Serviciilor pe intreaga perioada minima contractuala, despre durata minima a contractului, conditiile incetarii acestuia si cele de obtinere si utilizare a Serviciilor. Modificarea preturilor se va efectua cu respectarea clauzelor contractuale.

5.3. Beneficiarul poate obtine informatii actualizate despre preturi prin accesarea paginii web www.sasgrup.ro, de unde poate verifica preturile produselor si serviciilor SAS.

5.4. Preturile percepute de catre SAS pentru furnizarea Serviciilor suplimentare solicitate de catre Beneficiar si modul de calcul al acestora vor fi prevazute in Contract/Comanda confirmata de catre SAS si va constitui parte integranta din Contract. Modificarea acestora se va efectua cu respectarea clauzele contractuale. In cazul in care Beneficiarul nu accepta modificarile survenite in legatura cu preturile aplicabile Serviciilor suplimentare, Beneficiarul poate opta pentru necontractarea Serviciul ui suplimentar respectiv.

5.5. Serviciile software descrise la Art 3.1.3 se datoreaza incepand cu data livrarii dispozitivelor hardware la Beneficiar, pana la

expirarea termenului pentru care s-a efectuat plata licentei.

5.6. Platile se vor efectua de Beneficiar catre SAS in conformitate cu prevederile contractuale.

5.7. SAS emite facturi in forma electronica in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Partile convin ca transmiterea facturii catre Beneficiar se va face in forma electronica pe adresa de e-mail comunicata de catre  Beneficiar in Contract, sau ulterior semnarii acestuia ,  obligatia de plata a Beneficiarului fiind independenta  de disponibilitatea acesteia. Factura este trans misa electronic, Beneficiarul nu va primi factura pe suport de hartie. Confirmarea primirii si acceptarii facturii de catre Beneficiar o constituie mentiunea care apare pe formularul de confirmare electronica primit pe e-mail de catre SAS, din care rezulta ca livrarea catre destinatar a fost finalizata, de tipul : „read” , „relayed”, „delivery”, „expanded” etc.

5.8. Orice intarziere fata de termenele  prevazute in Contract si care nu se datoreaza unor cazuri de forta majora, sunt supuse penalizarilor de 0,1% pe zi de intarziere, care pot fi aplicate la suma restanta. In cazul in care se intarzie platile pe o perioada mai mare de 30 de zile, atunci SAS  are dreptul sa sisteze furnizarea serviciilor de monitorizare, fara notificare prealabila. Ev entuala reactivare a sistemului de catre SAS va fi posibila contra unei taxe agreate prin Contract.

6. RASPUNDEREA SAS PENTRU FURNIZAREA SERVICIILOR

6.1. SAS depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura calitatea optima a Serviciilor si raspunde limitat pentru furnizarea Serviciilor conform Contractului precum si pentru conformitatea Serviciilor cu legislatia din Romania, in limita pretului Serviciilor oferite.

6.2. SAS se obliga sa livreze echipamentele la termenele prevazute in prezentul TCG.

6.3 SAS nu raspunde pentru urmatoarele:

a)nefunctionarea retelei sau functionarea necorespunzatoare a retelei din motive in afara controlului SAS;

b)prejudiciile de orice natura determinate de utilizarea necorespunzatoare a terminalelor si echipamentelor;

c)prejudiciile de orice natura determinate de utilizarea echipamentelor si terminalelor care la data achizitionarii de catre

Beneficiar nu au fost comercializate de SAS;

d)prejudiciile de orice natura determinate de utilizarea necorespunzatoare a Serviciilor de catre Beneficiar;

e)prejudicii indirecte sau viitoare, oricare ar fi situatia;

f) serviciile tertilor accesibile Beneficiarului prin intermediul serviciilor de internet;

g) SAS nu poate fi facut raspunzator pentru functionarea deficitara sau incetarea functionarii sistemului informatic datorate nefunctionarii liniilor de comunicatii sau oricaror altor asemenea incidente care nu tin de obiectul de activitate al  SAS sau obligatiile asumate in contract, dar se obliga sa depuna toate diligentele necesare pe langa furnizorii de servicii de telecomunicatii in vederea remedierii disfunctionalitatilor.

7. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

7.1. Beneficiarul este singurul raspunzator pentru actiunile si inactiunile sale care au drept consecinta incalcarea oricaror reglementari referitoare la conditiile de accesare si/sau utilizare a Serviciilor.

7.2. Beneficiarul nu are nici un fel de pretentii de natura financiara asupra unor posibile urmari ale folosirii necorespunzatoare sau cu rea vointa ale Serviciilor de mai sus de catre o persoana care a primit de la Beneficiar numele de utilizator si parola af erente si care pot sa atraga dupa sine solicitari de daune-interese din partea unor terti sau ale Beneficiarului.

7.3. Beneficiarul se obliga sa utilizeze Serviciile SAS in conformitate cu prevederile legale aplicabile, cu prevederile TCG, ale Contractului si cu instructiunile transmise  de catre SAS sau publicate pe pagina web la www.sasgrup.ro, sa se abtina de la orice actiuni si sa evite orice inactiuni care pot aduce prejudicii imaginii, numelui, marcilor sau oricaror altor drepturi ale SAS.

8. CONFIDENTIALITATE SI DEZVALUIREA DATELOR

8.1.  SAS  utilizeaza informatiile puse  la  dispozitie de  catre  Beneficiar in  urmatoarele scopuri generale: pentru  executarea contractului, pentru imbunatatirea serviciilor, pentru contactarea Beneficiarului, pentru a efectua cercetari si pentru a crea rapoarte anonime in legatura cu activitatea SAS.

8.2. Beneficiarul este de acord ca SAS poate utiliza informatiile Beneficiarului de identificare personala, in scopurile gene rale indicate mai sus.

8.3. SAS limiteaza accesul la informatiile personale ale Beneficiarului numai pentru angajatii despre care considera ca necesita in mod rezonabil sa intre in contact cu informatiile respective, pentru a furniza produse sau servicii ori pentru a-si indeplini atributiile de serviciu.

8.4. SAS dispune de sisteme de siguranta   procedurale in conformitate cu obligatiile legale privind protectia informatiilor

Beneficiarului.

8.5. SAS are obligatia legala sa puna la dispozitia organelor abilitate de lege informatiile furnizate de catre Beneficiar in cazurile prevazute de lege, fara a solicita acordul prealabil al acestuia.

8.6. SAS declara ca orice informatie cu caracter personal, in intelesul Regulamentului (UE) 2016/679 este confidentiala si va fi tratata ca atare. SAS pune la dispozitia Beneficiarului un software prin care acesta, in mod exclusiv si voluntar, acceseaza si prelucreaza datele gazduite  in  cloud,  protejate si  securizate criptat  de  catre  SAS.  Datele de  contact ale  reprezentantilor Beneficiarului, necesare SAS pentru comunicare strict in executarea contractului, de tipul urmatoarelor, dar nelimitandu-se strict la acestea: livrarea produselor/serviciilor comandate si facturarea acestora, informari cu privire la evolutia si starea comenzilor,informatii referitoare la unele eventuale nefunctionalitati ale sistemului,  sunt protejate prin sistemele interne ale SAS. SAS este protejata la nivel de Securitate informatica prin : firewall-uri dedicate, firewall-uri de routere, firewall-uri de server şi firewall-uri personale. SAS are calitatea de persoana imputernicita de operator, detinand certificatele ISO 9001 si ISO 27001.

9. DREPTURILE DE PROPRIETATE ALE SAS

9.1. Serviciile SAS, care includ orice software necesar utilizat in legatura cu Serviciile SAS, contin informatii proprietare si confidentiale care sunt protejate de legile de proprietate intelectuala si de alte legi. Continutul inclus in anunturile sau informatiile care sunt prezentate Beneficiarului prin Serviciile SAS sunt protejate prin drepturi de autor, marci, marci de servic ii, brevete sau alte drepturi proprietare si legi. Cu exceptia cazurilor permise in mod expres de legea aplicabila sau autorizate de SAS sau de licentiatorul corespunzator  Beneficiarul nu va putea utiliza, distribui, reproduce, adapta, publica, traduce, c rea opere derivate, inchiria, vinde, interpreta sau afisa in public aceste informatii.

9.2. SAS va acorda Beneficiarului accesul la o licenta personala, netransferabila si neexclusiva de a utiliza serviciile soft ware-ului sau interfata web pentru o perioada de timp stabilita in Contract sau Comanda. Beneficiarul si tertii aflati in contact cu acesta nu au dreptul la copierea, adaptarea, crearea unei opere derivate, ingineria inversa, dezasamblarea sau orice alta incercare de aflare a codului sursa, vanzarea, cesiunea, sublicentierea, acordarea oricaror garantii reale mobiliare asupra sau transferul in orice alt mod al oricarui drept asupra software-ului si programelor informatice.

9.3. In caz contrar Beneficiarul va raspunde conform prevederilor din Legea nr.8/1996 republicata si Legea nr.84/1998 republicata. Aceasta nu se va aplica in cazurile in care Beneficiarul obtine in mod expres permisiunea sa intreprinda aceste actiuni potrivit legii de la SAS sau licentiatorul respectiv.

10. GARANTII

10.1. SAS  se  obliga sa livreze produse care corespund din punct de vedere tehnic normelor legale in  vigoare si care au functionalitatile prevazute in contract.

10.2. Perioada de garantie pentru echipamentele furnizate, astfel cum este definita in Contract, curge   de la data livrarii echipamentelor, cu conditia exploatarii lor in conformitate cu specificatiile tehnice ale Furnizorului.

10.3. In perioada de garantie, SAS garanteaza calitatea şi corecta functionare a echipamentelor si serviciilor ce fac obiectu l prezentului contract. SAS se obliga sa repare sau sa inlocuiasca in cel mai scurt timp posibil, orice piesa defecta datorita viciilor de material sau de manopera sau sa inlature neajunsurile datorate unei conceptii defectuoase.

10.4. Tarifele  SAS pentru operatiuni de tipul montari/demontari si/sau interventii/remedieri se vor aplica in conformitate cu prevederile contractuale.

Cazurile in care se aplica tarifele pentru operatiunile de mai sus:

•      in perioada de garantie, doar pentru interventii la echipamente la care avariile/defectiunile sunt produse de cauze independente de Furnizor ( de exemplu : daca se constata distrugerea totala sau partiala, intentionata a echipamentelor sau a accesoriilor prin lovire, deformare, taiere, ardere, alimentare la o tensiune electrica alternativa sau la peste 32Vcc (inclusiv suprasarcina temporara de peste 32 Vcc) etc.; daca se constata ca s-a intervenit software asupra echipamentelor prin distrugerea intentionata a codului soft sau setarilor aparatului; daca instalatia electrica a autovehiculului/utilajului este defecta si genereaza supratensiuni mai mari de 32 Vcc; daca echipamentul a fost expus la umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare (altele decat cele din intervalul: -35 grade Celsius + 80 grade Celsius) sau praf; daca beneficiarul solicita demontarea si eventual montarea pe alt vehicul a dispozitivului electronic de monitorizare.

•      in perioada de post-garantie (dupa expirarea termenului de garantie), tarifele de mai sus se aplica la orice interventie solicitata de Beneficiar.

Orice reclamatie sau solicitare de interventie va fi luata in considerare doar daca se primeste o sesizare in scris de catre

SAS prin e-mail/ fax, in caz contrar serviciul se considera functional si acceptat.

11. NOTIFICARI

11.1. Beneficiarul poate contacta SAS utilizand datele de contact furnizate la art .1. din prezentul TCG sau in Contract/Coma nda. Beneficiarul poate solicita in scris, ulterior semnarii Contractului, efectuarea corespondentei la o alta adresa, indicata expres, fata de cea mentionata in Contract.

11.2. SAS poate trimite notificari Beneficarului prin  e-mail, posta, mesaje scrise, notificari online prin mijloace rezonabile. Notificarea va fi trimisa la adresa de contact postala, de e-mail sau fax declarata de catre Beneficiar in cadrul Contractului sau conform celor din alin.11.1.

11.3 Notificarile adresate de catre Beneficiar catre SAS vor fi trimise pe cale electronica la adresa de contact de la art.1 de mai sus si vor contine numarul de Contract sau Comanda la care se refera.

12. SUSPENDAREA SI MODIFICAREA CONTRACTULUI

12.1. Suspendarea furnizarii serviciilor se face in a 30-a zi de la data producerii urmatoarelor situatii, fara nici un fel de notificare prealabila si fara obtinerea unei Hotarari judecatoresti :

a) Beneficiarul nu a achitat partial sau integral factura la termen;

b) Beneficiarul si-a incalcat oricare alte obligatii contractuale si/sau conditiile de folosire a Serviciilor SAS si a fost notificat in scris in intervalul de 30 zile;

c) in caz de frauda a Beneficiarului;

d) in orice alt caz in care actiunile sau inactiunile Beneficiarului pot determina un risc pentru SAS;

e) in orice alte cazuri prevazute expres in Contract sau in lege.

12.2. In situatiile prevazute la art. 12.1 si 13.1. SAS nu datoreaza Beneficiarului despagubiri, de nici un fel, sub nici o forma, prezente sau viitoare.

12.3. Modificarea Contractului se face de comun acord, prin semnarea de Acte Aditionale trimise pe suport de hartie sau pe cale electronica, valabile de la data aplicarii semnaturii  de catre ambele parti si comunicarea acesteia catre cealalta parte, sau prin acceptarea Comenzii in cazul unor suplimentari sau renuntari la Servicii fara nici o alta modificare a clauzelor Contractului.

13. INCETAREA CONTRACTULUI

13.1. Contractul poate inceta dupa cum urmeaza:

a) prin acordul partilor exprimat pe cale electronica la adresa de e-mail sau fax declarata de catre Beneficiar in cadrul Contractului sau conform celor din alin.11.1.

b) expira durata contractului;

c) prin denuntare unilaterala, cu o Notificare pe cale electronica cu cel putin 30 de zile calendaristice inai nte,  conform sectiunii “Notificari”, si cu conditia respectarii tuturor conditiilor din Contract si TCG. Cu exceptia cazului prevazut la art 2.4. nerespectarea termenului de notificare conduce la considerarea ca neconforma a solicitarii de denuntare a Con tractului, acesta producandu-si in continuare efectele;

 

d) fara interventia instantei de judecata si fara alte formalitati, in cazul in care Beneficiarul persoana juridica isi incet eaza activitatea, devine insolvabil, este initiata o procedura de lichidare impotriva acestuia;

e) In orice alte cazuri prevazute in Contract sau legislatia aplicabila.

13.2.Incetarea Contractului nu exonereaza partile de raspundere pentru obligatiile rezultand din Contract pana la data inceta rii sau ca urmare a incetarii acestuia.

14. CESIUNE

14.1. SAS are dreptul sa transfere integral sau partial drepturile si obligatiile sale unei terte parti ori catre o societate care este o filiala sau un holding al SAS sau o filiala a holdingului respectiv. SAS va notifica in mod rezonabil Beneficiarul inainte ca un astfel de transfer sa aiba loc, fara necesitatea acordului Beneficiarului. Notificarile vor fi efectuate in conformitate cu sectiunea “Notificari”.

14.2. Beneficiarul nu poate transfera niciuna din prevederile din Termeni si Conditii Generale decat cu acordul scris prealabil al

SAS.

15. FORTA MAJORA

15.1. In cazul in care SAS sau Beneficiarul nu poate indeplini obligatiile asumate in baza acestor Termeni si Conditii Genera le din cauza unui eveniment care nu poate fi controlat in mod rezonabil, asa cum este definita Forta majora in Codul Civil, nici SAS si nici Beneficiarul nu vor fi tinuti raspunzatori pentru aceasta neindeplinire. In situatia in care evenimentele continua pentru o perioada mai mare de trei luni, oricare dintre parti poate rezilia Contractul, in baza unei Notificari transmise in conformitate cu sectiunea “Notificari”.

15.2.  Dupa  incetarea  cazului  de  forta  majora  partile  pot  conveni  continuarea  executarii  Contractului in  aceleasi  conditii contractuale sau cu renegocierea obligatiilor reciproce.

16. LITIGII. CLAUZA COMPROMISORIE

16.1.      Orice litigii care apar in derularea raporturilor contractuale dintre parti, vor fi solutionate pe cale amiabila. In caz contrar, orice litigiu  in legatura cu acest contract  se va solutiona, potrivit intelegerii exprese a partior, prin arbitrajul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, in conformitate cu Regulile de procedura arbitrala ale acestei Curti.Hotararea arbitrala este definitiva si obligatorie. Tribunalul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic, numit de Presedintele acestei Curti.

17. MODIFICAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR GENERALE

17.1. SAS  poate actualiza Termenii si Conditiile Generale in viitor din diferite motive, inclusiv pentru a reflecta modificarile legii sau modificarile Serviciilor SAS. Forma actualizata a T.C.G este disponibila pe pagina web www.sasgrup.ro si poate fi accesata oricand de catre Beneficiar care nu poate invoca necunoasterea acesteia.

17.2. Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral Contractul in termen de 15 zile de la o modificare majora a T.C.G ce nu poate fi acceptata de catre acesta, in caz contrar considerandu-se ca Beneficiarul a acceptat modificarile propuse.

17.3. Denuntarea contractului se realizeaza prin adresarea unei Notificari de reziliere catre SAS conform sectiunii Notificari.

18. CLAUZE FINALE

18.1. Actualii Termeni si Conditii Generale, Contractul si  instructiunile online aplicabile mentionate mai sus  constituie intregul contract dintre Beneficiar si SAS si guverneaza utilizarea Serviciilor SAS de catre Beneficiar, prevaland asupra oricarei ver siuni anterioare a acestor Termeni si Conditii Generale intre Beneficiar si SAS cu privire la Serviciile SAS.

18.2. Neexercitarea sau exercitarea cu intarziere a vreunui drept in baza acestor Termeni si Conditii Generale nu va fi considerata renuntare la dreptul respectiv. In cazul in care vreuna dintre prevederile din Termeni si Conditi i Generale este apreciata de o instanta competenta ca fiind nevalabila, celelalte prevederi din Termeni si Conditii Generale vor continua sa produca efecte depline.

 

18.3. Beneficiarul declara ca a citit si ca este de acord cu “ Termeni si Conditii Generale”, Contractul si instructiunile de utilizare si cu prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv a celor ce au functie de identificare conform Sectiunii 8 - Confidentialitate si dezvaluirea datelor cu caracter personal din TCG, si ca nu are alte solicitari fata de cele deja incluse in Contract.

18.4. Prezentii Termeni si Conditii Generale reglementeaza relatia dintre SAS si Beneficiar. Acestia nu creeaza niciun fel de drepturi

pentru tertii beneficiari.

18.5. Daca Beneficiarul nu respecta prezentii Termeni si Conditii Generale si SAS nu ia masuri imediate, nu inseamna ca SAS

renunta la drepturile pe care le are (de exemplu, de a lua masuri pe viitor).

18.6. Beneficiarul declara ca a fost informat inainte de a incheia Contractul despre valoarea contractului si preturile Serviciilor, inclusiv despre contravaloarea acestuia pe intreaga perioada contractuala initiala, despre tarifele aplicabile, durata minima a contractului, conditiile incetarii acestuia si cele de obtinere si utilizare a serviciilor.

18.7. Termenii si Conditiile Generale sunt publicate pe site-ul SAS, respectiv www.sasgrup.ro si intra in vigoare incepand cu data semnarii unui Contract, unui Act aditional sau unei Comenzi acceptate de SAS.

18.8. Beneficiarul va consulta periodic Termenii si Conditiile Generale de pe site-ul web www.sasgrup.ro. Pe aceasta pagina web SAS va posta notificarile privind modificarile prezentilor Termeni si Conditii Generale. Modificarile nu se vor aplica retroactiv si vor intra in vigoare imediat.

18.9. Partile declara ca semnatura aplicata pe contract si anexele acestuia, precum si pe orice document in legatura cu aceasta relatie contractuala, este cea care angajeaza in mod legal raspunderea societatii, aceste documente fiind valabile si opozabile astfel semnate, partile asumandu-si in mod irevocabil prevederile din cuprinsul lor. Partile semnatare declara ca au înţeles şi acceptă în mod expres conţinutul si nu se afla în eroare de fapt sau de drept cu privire la niciuna dintre clauzele prevazute in documentele semnate.